คู่มือการใช้งาน VPN

เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN) จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์หน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ที่มีความจำเป็นในการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย

ส่วนบุคคลากรหรือนิสิตที่ต้องการดาวน์โหลดงานวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อใช้งานได้ที่สำนักวิทยบริการ หรือ http://www.library.msu.ac.th  หรือ https://202.28.32.123  

การใช้งาน
 คู่มือการใช้งานจะประกอบไปด้วยสองส่วนคือ
1. ติดตั้งโปรแกรม OpenVPN GUI
2. ใช้งาน VPN
3. แก้ไขรหัสผ่าน

 

1. ติดตั้งโปรแกรม OpenVPN GUI
       โปรแกรม OpenVPN GUI คือโปรแกรมทีทำหน้าที่เชื่อมต่อกับ VPN Server เพื่อให้เครื่องลูกข่ายสามารถติดต่อกับเครื่องแม่ข่ายได้ โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1.1 ดาวน์โหลดโปรแกรมที่เว็บไซต์ http://vpn.msu.ac.th/download.php เลือก openvpn-2.1_rc15-install (Windows Xp/2000/Vista)
1.2 จากนั้นทำการติดตั้งโปรแกรม โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์

11

1.3 ในขั้นตอนติดต้งแนะนำให้ผู้ใช้งานคลิก ต่อไป เรื่อยๆ ซึ่งเป็นค่า default ของโปรแกรม โดยที่โปรแกรมจะทำการติดตั้ง การ์ดแลนจำลอง ในเครื่องผู้ใช้งานด้วย หากไม่มีข้อผิดพลาดจะไม่ปรากฏข้อความแสดงการผิดพลาดใดๆ

1

1.4 เข้าไปที่ Network Connections เพื่อทำการ rename การ์ดแลนเป็น MyTap (เช็คตัวเล็กตัวใหญ่ให้ถูกต้อง) โดยคลิกที่ Start Menu Windows -> Control Panel -> ดับเบิ้ลคลิก Network Connections แล้วทำการ Rename โดยคลิกขวาแล้วเลือก rename ที่การ์ดจำลอง (Virtual Network Card) สังเกตุที่ TAP-Win32 Adapter V9

manual_1

1.5 ดาวน์โหลด Certificate จากหน้าเว็บไซต์ http://vpn.msu.ac.th/download.php ทำการดาวน์โหลดทั้งสองไฟล์คือ External-OpenVPN-MSU.rar และ Internal-OpenVPN-MSU.rar แล้วทำการแตกไฟล์ไปไว้ที่ Folder C:Program FilesOpenVPNconfig ดังรูปด้านล่าง

manual_2

จบขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่า

2. ใช้งาน VPN

 2.1 เปิดโปรแกรม OpenVPN GUI โดยคลิกไปที่ Start menu -> All Programs -> OpenVPN -> แล้วคลิกเปิด OpenVPN GUI 

 2.2 เข้าใช้งาน VPN โดยคลิกขวาที่โปรแกรม หากท่านอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เลือก  External-OpenVPN-MSU แล้วเลือก Connect ดังรูป

manual_3

2.3 ใส่ Username และ Password ที่ท่านได้รับจาก สำนักคอมพิวเตอร์

manual_4

2.4 เมื่อ login ได้เสร็จสมบูรณ์จะได้รับไอพีแอดเดรสเป็น 10.1.99.x ดังรูป

manual_5

2.5 เสร็จขั้นตอนการ Connect จากนั้นท่านสามารถใช้งานเสมือนอยู่ในเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย เช่น สามารถ Remote ไปยังเครื่อง Server ที่ท่านดูแลได้ เป็นต้น

manual_6

 

3. แก้ไขรหัสผ่าน
3.1 ผุ้ใช้งาน VPN สามารถแก้ไขรหัสตนเองได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://vpn.msu.ac,th แล้วทำการเข้าสู่ระบบด้วย username และ password ของท่านเอง แล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
manual_7

3.2 จากนั้นคลิกที่เมนู Change password ดังรูป

manual_8

3.3 ทำการเปลี่ยน password โดยกรอก password เดิมที่ช่อง Old Password

manual_910,835 views

You must be logged in to post a comment.